Deaf & Law 

UKRAINE, KYIV 

Ми раді вітати Вас на офіційному веб-сайті "Deaf & Law" Громадської організації "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями права інвалідів з вадами слуху в Україні. (Сайт створено 19.I.2007 та поновлено сторінку 25.VI.2011).

Громадська організація "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ) - Об'єднання громадян - юристів з порушенням слуху та мови для сприяння розвитку та зміцнення інституту особливої категорії юристів в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається зазначеним юристам, підвищення їх ролі та авторитету в суспільстві і задоволення та захист прав та інтересів членів Спілки.

Новости

00:00

Державна допомога сім‘ям з дітьми

Статтею 57 Конституції України кожному гарантується право знати свої права і обов‘язки. 

Законодавством України передбачається державна допомога сім‘ям з дітьми.

 

Які нормативно правові акти передбачають надання державної допомоги сім'ям з дітьми?

Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” від 21.11.1992р. та підзаконні нормативні акти, прийняті на його виконання.

 

Відповідно до зазначеного вище закону призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:

-допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

-допомога при народженні дитини;

-допомога при усиновленні дитини;

-допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

-допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

-допомога на дітей одиноким матерям.

 

Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги сім'ям з дітьми

Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання бать­ків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника). Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).

 

Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, розглядаються уповноваженим органом протягом 10 днів з дня звернення. Про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення уповноважений орган видає чи надси­лає заявникові письмове повідомлення протягом 5 днів після при­йняття відповідного рішення.

 

Підставою для призначення жінкам допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана в установленому порядку довідка лікувально­го закладу встановленого зразка та довідка;

-з основного місця роботи (служби, навчання);

-ліквідаційної комісії для жінок, звільнених з роботи у зв'язку з ліквіда­цією підприємства, установи, організації;

-державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні.

Звернення за допомогою може бути подане не пізніше шести мі­сяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

 

Увага! Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається на підставі рішення про усиновлення або вста­новлення опіки за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.

 

Порядок виплати допомоги у зв'язку з вагітністю й пологами та її розмір

Допомога виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпуст­ки (90 - до пологів та 90 - після пологів).

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпе­чення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсо­тків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

 

Умови призначення допомоги при народженні дитини

Допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини. Опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про встановлення опіки. У разі народження (встановлення опіки) двох і більше дітей допо­мога надається на кожну дитину.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти мі­сяців з дня народження дитини.

У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дити­ни не призначається.

 

Умови припинення виплати допомоги при народженні дитини

-позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

-відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьків­ських прав;

-тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання;

-припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

-нецільове використання коштів і незабезпечення отримувачем допомо­ги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини.

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 30 роз­мірам прожиткового мінімуму (для дітей віком до шести років), -на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму (для дітей віком до шести років), - на другу дитину; кратній 120 (для ді­тей віком до шести років) розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину.

 

Довідка: розмір прожиткового мінімум для дітей до шести років на 2012 рік стано­вить - з 1 квітня - 911 гривень, з 1 липня - 917 гривень, з 1 жовтня - 930 гривень, з 1 грудня - 961 гривня.

 

Таким чином, якщо дитина народилась у 2012 році:

Розмір допомоги при народженні першої дитини буде становити:

з 1 квітня - 27330,00 грн., з яких 9110,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (759,17 грн.) рівними частинами протягом 24 місяців;

з 1 липня - 27510,00 грн., з яких 9170,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (764,17 грн.) рівними частинами протягом 24 місяців;

з 1 жовтня - 27900,00 грн., з яких 9300,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (775,00 грн.) рівними частинами протягом 24 місяців;

з 1 грудня -28830,00 грн., з яких 9610,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (800,83 грн.) рівними частинами протягом 24 місяців.

Розмір при народженні другої дитини буде становити:

з 1 квітня - 54660,00 грн., з яких 9110,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (948,96 грн.) рівними частинами протягом 48 місяців;

з 1 липня -55020,00 грн., з яких 9170,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (955,21 грн.) рівними частинами протягом 48 місяців;

з 1 жовтня - 55800,00 грн., з яких 9300,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (968,75 грн.) рівними частинами протягом 48 місяців;

з 1 грудня - 57660,00 грн., з яких 9610,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (1001,04 грн.) рівними частинами протягом 48 місяців.

Розмір при народженні третьої! кожної наступної дитини буде становити:

з 1 квітня -109320,00 грн., з яких 9110,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (1391,81 грн.) рівними частинами протягом 72 місяців;

з 1 липня - 110040,00 грн., з яких 9170,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (1400,97 грн.) рівними частинами протягом 72 місяців;

з 1 жовтня - 111600,00 грн., з яких 9300,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (1420,83 грн.) рівними частинами протягом 72 місяців;

з 1 грудня - 115320,00 грн., з яких 9610,00 буде виплачуватись одноразово, а решта (1468,19 грн.) рівними частинами протягом 72 місяців.

Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є гро­мадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них на їх розсуд).

У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кож­ну дитину.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти міся­ців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Розмір допомоги при усиновленні дитини такий самий, як і при народженні.

 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічно­го віку виплачується щомісяця з дня призначення допомоги по догляду за дитиною по день досягнення дитиною вказаного віку включно:

Усиновлювачам та опікунам допомога призначається не раніше, ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Особам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, до їх працевлаштування допомога призначається на підставі довідки ліквідаційної комісії.

Особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм влас­ності та господарювання або у фізичних осіб, допомога призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання
особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догля­ду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Особам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні, до­помога призначається на підставі довідки державної служби зайнятості.

У разі працевлаштування або виходу на роботу матері дитини або осо­би, яка фактично здійснює догляд за дитиною, до закінчення строку догляду у режимі повного робочого часу зазначена допомога випла­чується особі, яка продовжує догляд за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.

Призначення допомоги особі, яка фактично доглядає за дитиною, здій­снюється за письмовою заявою цієї особи та на підставі довідки матері дитини про те, що виплату зазначеної допомоги їй припинено (із за­значенням дати).

Матерям, які мають дітей віком до трьох років і вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтвер­джується довідкою з місця роботи, або одночасно продовжують на­вчання з відривом від виробництва, допомога призначається (виплачується) в повному розмірі.

Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею триріч­ного віку дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним до­ходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклу­вання становить два прожиткових мінімуми для дитини відповід­ного віку. У разі коли на дитину виплачуються призначені в установ­леному порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

 

Право на допомогу на дітей також мають

Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народжен­ня дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рі­шенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (бать­ка, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Важливо! Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спіль­не господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержан­ня допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

 

Допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, або довідки про наро­дження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про наро­дження, або документа про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсо­тками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та се­редньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняєть-ся у разі:

-позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

-позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

-скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його не­дійсним;

-реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

-надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках,передбачених законом;

-смерті дитини;

-смерті отримувача допомоги.

 

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у разі:

-тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

-відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьків­ських прав;

-тимчасового працевлаштування дитини.

 

Відповідальність громадян за недостовірність документів, поданих для призначення державної допомоги

Суми державної допомоги, виплачені надміру внаслідок зловжи­вань з боку громадян (у результаті подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї, приховування обставин, що впливають на виплату дер­жавної допомоги тощо), стягуються згідно з законом. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомо­ги, мають право перевіряти матеріальний стан сімей з дітьми. Рішення органу, що призначає і здійснює виплату державної до­помоги, може бути оскаржено в органах виконавчої влади вищого рівня або в судовому порядку.

Це важливо! Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян за рахунок власних ко­штів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім'ям з дітьми.

 

(Інформація станом на 01.09.2012)

 

 

Администратор / administrator

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:


statistics
Отправка SMS/MMS

 © deafconsul

Конструктор сайтов - uCoz