Deaf & Law 

UKRAINE, KYIV 

Ми раді вітати Вас на офіційному веб-сайті "Deaf & Law" Громадської організації "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями права інвалідів з вадами слуху в Україні. (Сайт створено 19.I.2007 та поновлено сторінку 25.VI.2011).

Громадська організація "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ) - Об'єднання громадян - юристів з порушенням слуху та мови для сприяння розвитку та зміцнення інституту особливої категорії юристів в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається зазначеним юристам, підвищення їх ролі та авторитету в суспільстві і задоволення та захист прав та інтересів членів Спілки.

Новости

00:19

Правовий всеобуч: Звернення як спосіб забезпечення інтересів громадян

“Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк”.

стаття 40 Конституції України 

 

Які нормативні акти регулюють реалізацію громадянами права на звернення?

-Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР

-Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 3 січня 2011 року №2939-УІ

 

На які випадки не поширюється дія Закону України “Про звернення громадян”?

Дія цього закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг грома­дян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конку­ренції, законами України “Про судоустрій і статус суддів” та “Про доступ до судових рішень”, Кодексом адміністративного судочинства України.

 

В якій формі та куди громадянин має право звернутися?

В письмовій або усній формі, індивідуально або колективно, українською або іншою мовою, прийнятною для сторін.

-До органів державної влади;

-До органів місцевого самоврядування;

-До об'єднань громадян;

-До підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

-До засобів масової інформації;

-До посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків;
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримі­нально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

 

Вимоги до звернення.

Звернення направляється на адресу компетентного суб'єкта із зазначен­ням прізвища, ім'я, по батькові, місця проживання громадянина, який під­писує звернення із зазначенням дати.

 

Які вимоги не підлягають розгляду?

-Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити автор­ство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

-Повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж грома­дянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

-Звернення, терміни розгляду яких пропущено.

-Звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

 

Обов'язки суб'єктів, які отримали звернення.

-об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

-у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до від­повідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це моти­вовану постанову;

-на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

-скасовувати або змінювати оскаржувані рішення;

-невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, вияв­ляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

-забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання при­йнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

-письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

-вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом поряд­ку матеріальних збитків;

-вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було до­пущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за міс­цем проживання громадянина;

-у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

-не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим ор­ганам;

-особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг гро­мадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, сис­тематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи;

-посадова особа, що прийняла звернення, повинна зареєструвати звер­нення в журналі вхідної кореспонденції підприємства/установи/орга­нізації, на копії звернення, що залишається у громадянина, написати реєстраційний номер, дату та поставити підпис.

 

Термін розгляду звернення та прийняття рішення по ньому

-не більше одного місяця від дня надходження;

-ті, що не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізні­ше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання;

-загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

 

Заборони, що захищають інтереси громадян при реалізації ними права на звернення:

-відмовляти в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національ­ність громадянина, незнання мови звернення;

-направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадо­вим особам, дії чи рішення яких оскаржуються;

-переслідувати громадян і членів їх сімей за подання звернення до ор­ганів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, уста­нов, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень;

-примушувати до подання власного чи підписання колективного звер­нення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи органі­зацій;

-розголошувати одержані із звернень відомості про особисте життя громадян без їх згоди;

-стягувати платню за розгляд звернення.

Увага! Ви можете надіслати Ваше звернення листом з повідомленням про його вручення адресату. Повідомлення, яке Вам надійде, міститиме відо­мості, яка особа і коли саме прийняла листа. Повідомлення про вручення листа і чек необхідно зберігати.

Звернення також можна подати безпосередньо в канцелярію отримувача та вимагати поставити на Вашій копії (другому примірнику) звернення від­мітку про те, яка конкретно особа і коли прийняла листа.

 

Рішення, дії та бездіяльність органів та посадових осіб можуть бути оскаржені, якщо ними:

-порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи гро­мадян);

-створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і закон­них інтересів чи свобод;

-незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

 

Скарга подається:

-вищому органу або посадовій особі;

-до суду (відповідно до чинного законодавства) на рішення за­гальних зборів членів колективних сільськогосподарських під­приємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів;

-особисто або через уповноважену на це іншу особу;

-в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб їх законними пред­ставниками.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються гро­мадянину.

 

Права громадянина, який звернувся Із заявою чи скаргою:

-особисто викласти аргументи;

-брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

-знайомитися з матеріалами перевірки

-подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

-бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

-користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу;

-одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

-висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таєм­ниці розгляду заяви чи скарги;

-вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом по­рушень встановленого порядку розгляду звернень.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інва­лідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

 

Особистий прийом громадян здійснюється:

-керівниками та іншими посадовими особами;

-регулярно у встановлені дні та години;

-у зручний для громадян час,;

-за місцем їх роботи і проживання.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються.

Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

 

Чи можливо притягнути до відповідальності посадову особу, винну у порушенні Закону “Про звернення громадян”?

Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здій­снюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до своїх повноважень вони вживають заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів грома­дян, притягнення порушників до відповідальності. У випадку неналеж­ного розгляду звернення доречно звертатись зі скаргою до прокура­тури.

 

 

Администратор / administrator

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:


statistics
Отправка SMS/MMS

 © deafconsul

Конструктор сайтов - uCoz